Eeskirjad

ÕPPETÖÖ LEPING

SK Garant Kesklinna filiaal

 

Spordiklubi Garant , edaspidi „Klubi“, mida esindab juhataja Dmitri Kapelin ja õpilase seaduslik esindaja , edaspidi „Lapsevanem“, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas.

  1. Üldsätted

1.1 Klubi võtab endale kohustuse luua õpilasele tingimused ujumise alaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning üldfüüsilise arengu tagamiseks vastavalt Klubi õppetöö plaanile.

1.2 Lapsevanem võtab endale kohustuse igakülgselt kaasa aidata õpilase arengule ja Klubi poolt kehtestatud korra täitmiseks.

1.3 Lapsevanem kohustub õigeaegselt tasuma õppemaksu vastavalt käesolevale lepingule.

1.4 Lapsevanem kohustub hüvitama Klubile ja/või Klubi varale tekitatud kahju, mis on tekkinud õpilase tahtliku või hooletu käitumise tagajärjel.

  1. Õppetöö

2.1 Õppetöö aeg: alates septembrist kuni juunini (kaasa arvatud).

2.2 Õppetöö läbiviimise aeg ja koht: vastavalt kehtivale tunniplaanile.

  1. Õppemaks

3.1 Lapsevanem on kohustatud tasuma õppemaksu hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

(nt septembri tasu peab olema makstud hiljemalt 15. septembriks).

3.2 Tasumine võib toimuda igakuiselt: septembrist juunini – igakuine õppemaks on 55 EUR neile, kes on end registreerinud linna spordiametis Klubi liikmetena.

3.3 Tasuda võib ka ühe maksena terve hooaja eest: neile, kes on end registreerinud linna spordiametis Klubi liikmetena, on õppemaks 550 EUR-i (septembrist juunini kaasa arvatud).

3.4 Õppemaks tasutakse MTÜ Spordiklubi Garant Sewedpanga kontole № XXXXXXX (tasutamisel on vajalik märkida: lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, kuu).

  1. Eritingimused

4.1 Lapse puudumine treeningutelt seoses mis tahes põhjustel (sh haigestumine) ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

4.2 Neile, kes ei ole end registreerinud enne 1.12.2016a. linna spordiametis Klubi liikmetena, on igakuine õppemaks 75 EUR-I alates 01.01.2017

4.3 Juhul kui ühe perekonna kaks last on registreeritud linna spordiametis Klubi liikmetena, on nende igakuine õppemaks kahe lapse eest kokku 80 EUR-i.

4.4 Tasutud õppemaksu eest tagastatakse tulumaks vastavalt õigusaktidele.

4.5 Klubi jätab endale õiguse ühepoolselt korrigeerida õppemaksu suurust järgnevaks poolaastaks.

Juhul kui õppemaksu korrigeeritakse teavitatakse sellest Lapsevanemat mitte hiljem kui kaks nädalat enne uue perioodi algust.

  1. Lepingu muutmine ja lõpetamine

5.1 Leping lõpetatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mis peab olema esitatud hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäeval (nt treeningute katkestamisest alates 01. oktoobrist tuleb teatada hiljemalt 15. septembriks). Juhul kui lepingu katkestamisest ei ole teatatud kirjalikult, peab lapsevanem tasuma õppemaksu.

5.2 Leping lõpetatakse Klubi ettekirjutuste (eeskirjade) ignoreerimisel (mittetäitmisel) või õpilase poolt üldkehtivate käitumisnormide rikkumisel.

5.3 Klubil on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, kui õppemaks on osaliselt või täielikult vähemalt 30 päeva maksmata.